Ochrana osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů

Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti MY DVA group a.s. (dále jen MY DVA), Osadní 28, 170 00, IČ 29030684, DIČ CZ29030684 zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou
B 15924 vedenou u Městského soudu v Praze upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.skolicky.cz a www.mydva.cz (dále jen „webové stránky“).

1. Jaké údaje zpracováváme?

1.1. Údaje poskytnuté zákazníky. 

Zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při vyplnění kontaktního nebo poptávkového formuláře. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení, název a adresu školy, kterou zastupujete. 

1.2. Údaje získané prostřednictvím cookies. 

Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává MY DVA údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2. Proč osobní údaje zpracováváme?

2.1. Pro vyřízení Vašeho dotazu nebo poptávky využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování poptávky až po její zpracování. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemůže MY DVA poptávku vyřídit.

2.2. Pro nabídku našich produktů a služeb našim zákazníkům formou obchodních sdělení využívá MY DVA zejména e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů MY DVA v podobě omezeného přímého marketingu. MY DVA tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Souhlas udělujete při vyplnění kontaktního nebo poptávkového formuláře a formuláře pro odběr novinek. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů MY DVA.

2.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá MY DVA především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. 

2.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace zpracovává MY DVA při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Na základě uvedených dat získává MY DVA statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

2.5. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu získané pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.

3. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Uživatelé i zákazníci MY DVA mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů na e-mailové adrese info@skolicky.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

4. Kdo má přístup k údajům?

4.1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zejména pracovníky MY DVA. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s MY DVA.

4.2. MY DVA dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro MY DVA pro účely a způsobem, které MY DVA stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které MY DVA využívá, patří:

 • přepravní společnosti – Toptrans a.s., MESSENGER a.s., Jabor pro, s.r.o. a další
 • The Rocket Science Group LLC (nástroje pro e-mailing)
 • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
 • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
5. Jak dlouho údaje zpracováváme?

5.1. MY DVA zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky plynoucí z Vaší webové poptávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona MY DVA následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

5.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté MY DVA požádá o udělení nového souhlasu.

5.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává MY DVA po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

5.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí MY DVA pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na MY DVA vztahují.

6. Jaká jsou vaše práva?

6.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na MY DVA a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které MY DVA zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo MY DVA. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
 • Přístup k údajům, které jste poskytli MY DVA při vyplnění kontaktního nebo poptávkového formuláře. V případě uplatnění tohoto práva Vám MY DVA potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány, případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. 
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že MY DVA zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. „právo být zapomenut“) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již MY DVA nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek MY DVA Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu k jinému subjektu, kdy MY DVA předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho požadavku.

6.2. Dále mohou zákazníci MY DVA vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě MY DVA bez zbytečného otálení ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

6.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností MY DVA se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Bezpečnost

7.1. MY DVA dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). MY DVA klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

7.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany MY DVA pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

8. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na MY DVA e-mailem na adresu: info@skolicky.cz , nebo na telefonním čísle 220 190 630.

9. Účinnost

Tato pravidla jsou účinná od 1.1.2020 a nahrazují tímto všechna dřívější ujednání o ochraně osobních údajů.